Verslaving | Leefstijlzorg | Rehab Meisters

Copyright

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke REHAB MEISTERS, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren.

U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van REHAB MEISTERS mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.