Verslaving | Leefstijlzorg | Rehab Meisters

Organisatie

Onze organisatie staat als een huis. 

Rehab Meisters is niet de eerste verslavingzorginstelling, maar wel de beste! 

Met onze effectieve aanpak en de expertise van onze gespecialiseerde artsen en medewerkers, kunnen we cliënten de best mogelijke zorg bieden – om hun verslavingsproblemen te overwinnen. Daarbij is de inzet van ervaringsdeskundigen cruciaal.

Integriteit, discretie, persoonlijke aanpak, kwaliteit en duidelijkheid zijn kenmerkend en herkenbaar voor ons.

Buiten de mensen die zich dagelijks binnen de organisatie inzetten  zijn er nog drie organen bezig om dit te waarborgen. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan van de Rehab Meisters.

De leden van de raad van toezicht zien erop toe dat de stichting haar doelstellingen op maatschappelijk verantwoorde wijze verwezenlijkt.

De RVT opereert zelfstandig, onafhankelijk en zonder opdracht van de Stichting om integer te werk te kunnen gaan. Zij draagt zorg voor het reglement van toezicht en heeft een adviesfunctie richting het bestuur.

De RvT heeft vooral oog voor de maatschappelijke effecten van het handelen van de Stichting.

Daarbij wordt kritisch gekeken naar het naleven van wet- en regelgeving, kwaliteit van dienstverlening, interne controle en risicobeheersing.

Rehab Meisters Organisatie RVT

Cliëntenraad

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten binnen Rehab Meisters.

De Cliëntenraad functioneert als zelfstandig en onafhankelijk orgaan.

Zij geeft direct advies aan de Raad van Bestuur, gevraagd en ongevraagd, over besluiten die de zorg van cliënten raken.

De raad is verplicht volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Rehab Meisters Organisatie Clientenraad

Doelstelling

De Cliëntenraad heeft als doel de zorg te bevorderen door de ontwikkelingen van Rehab Meisters te beïnvloeden vanuit de gemeenschappelijke belangen van cliënten.

Dit doel heeft de Cliëntenraad vertaald in: het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het aangeboden totale zorgpakket van Rehab Meisters.

Daarnaast wil de raad een klantvriendelijke organisatie. Dit is slechts te realiseren als cliënten en betrokkenen hierover zowel informatie als meningen en ideeën willen ventileren richting Cliëntenraad.

Deze hulp van cliënten en betrokkenen heeft de Cliëntenraad absoluut nodig. Daarom stelt de Cliëntenraad er bijzonder veel prijs op om van zowel cliënten als betrokkenen deze informatie, meningen en ideeën te ontvangen.

Heb je een advies?

Leden van de Cliëntenraad zijn gehouden tot geheimhouding ten opzichte van derden van alles wat zij in hun hoedanigheid als lid van de Cliëntenraad vernemen en waarvan het vertrouwelijke karakter uit de aard der zaak volgt of waarvan zij het vertrouwelijke karakter hadden kunnen begrijpen.

Let op: het gaat om adviezen die het algemeen cliëntenbelang bevorderen. Met individuele klachten kunt u terecht bij de Klachtencommissie.

Klachtencommissie

Via onze klachtencommissie kun je jouw klacht indienen.

Alle medewerkers van Rehab Meisters spannen zich maximaal in om jou behandeling optimaal te laten verlopen.

Rehab Meisters staat voor kwaliteit – discretie -veiligheid en is daarop aanspreekbaar.

Ondanks het streven en de pretentie maximale kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat jij over sommige onderdelen van jouw behandeling of verblijf in niet tevreden bent.

Dan horen wij dat graag van u.

Uw ervaringen kunnen voor medewerkers van Rehab Meisters een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren.

Rehab Meisters Organisatie Klachtencommisie

Bespreek je klacht met de betrokken persoon of afdeling

Heb je opmerkingen, problemen of ben je ontevreden over de gang van zaken in de verblijfs-, behandel- en begeleidingssituatie, maak dit dan kenbaar aan de betrokken persoon of afdeling. Uiteraard zijn zij bereid in overleg met je te kijken naar een oplossing. In zo’n gesprek kunnen soms misverstanden uit de weg geruimd worden.

Ook kun je een casemanager benaderen met het probleem; hij/zij zal zorgen dat deze op de juiste plek terecht komt.

Of misschien wil je iemand  spreken die wat meer op afstand staat van jouw probleem dan kun je je richten tot de cliëntenraad van Rehab Meisters. Hoewel het afhandelen van klachten niet tot een taak van de cliëntenraad behoort, kunnen zij luisteren naar jouw klacht en je helpen met de bemiddeling en een mogelijke oplossing.

Rehab Meisters Organisatie Klachtencommisie contact

Heb je een klacht ?

Wij leren ook iedere dag weer bij.

Wij zijn mensen en mensen maken nu eenmaal fouten, maar daar lopen wij niet voor weg.

Openheid, transparantie en leren van momenten, ook daar is Rehab Meisters eerlijk en vooruitstrevend in.

Laat ons jou klacht weten, daar staan daar zeker voor open. 

Contact